Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID HOLDING ON B.V., ERIK KUIPER RELATIEGESCHENKEN IS EEN GEREGISTREERDE HANDELSNAAM VAN HOLDING ON B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Lid 1.
Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
Lid 2.
Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeld.
Lid 3.
Er komt tussen verkoper en koper een overeenkomst tot stand zodra de acceptatie van de koper van het aanbod van de verkoper laatstgenoemde heeft bereikt.
Met het accepteren van het aanbod van de verkoper, geeft de koper tevens te kennen zich te verenigen met de toepasselijk verklaring van deze Algemene Verkoop-, Leverings-en Betalingsvoorwaarden en dat hij, zonodig, afstand doet van de toepasselijk verklaring van eigen inkoopvoorwaarden.
Lid 4.
Indien een offerte van verkoper niet ongewijzigd wordt geaccepteerd, door bijvoorbeeld het aanbrengen door de koper van wijzigingen in de offerte, in afwijking met het vorenstaande, komt eerst een overeenkomst tot stand indien de verkoper schriftelijk aan de koper heeft bericht met deze wijzigingen in de offerte in te stemmen.

Artikel 2: Wijzigingen

Lid 1.
Wijzigingen in de koopovereenkomst in afwijking van deze Algemene Verkoop-, Leverings-en Betalingsvoorwaarden zullen slechts tussen partijen van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
Lid 2.
Indien eventuele wijzigingen leiden tot een wijziging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
Lid 3.
Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs zoals bedoeld is in lid 2 van dit artikel, is een geschil tussen partijen ontstaan waarop artikel 14 van deze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van toepassing is.

Artikel 3: Kwaliteit en omschrijving

Lid 1.
De verkoper staat in jegens de koper voor de levering van goederen conform de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde en door verkoper geaccepteerde) offerte omschreven, echter met dien verstande dat een marge van 10% in de hoeveelheid tevens voldoet aan de overeenkomst.
Lid 2.
De verkoper verbindt zich jegens de koper goederen te leveren die:
A. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
B. in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters en/of modellen die door de verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;
C. de prestaties leveren, zoals in de offerte omschreven.
Lid 3.
De verkoper staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 4: Verpakking en verzending

Lid 1.
De verkoper verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De verkoper draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering indien zulks overeengekomen is tussen partijen.
Lid 2.
De goederen zullen door de verkoper bezorgd worden op, danwel ter bezorging worden verzonden, naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand tussen partijen is overeengekomen.
Lid 3.
Wanneer de verkoper voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers e.d. ter beschikking heeft gesteld of door een derde, al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom, ter beschikking heeft doen stellen, is de koper verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze laadborden, pakkisten, kratten, containers e.d. terug te zenden naar het door de verkoper opgegeven adres, op kosten van de koper, bij gebreke waarvan de koper aan de verkoper schadevergoeding is verschuldigd.

Artikel 5: Opslag

Lid 1.
Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de goederen op de overeengekomen tijdstippen in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden daartoe ruimte bieden, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn c.q. deze de goederen heeft afgehaald.
Lid 2.
De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan-wel indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 6: Eigendomsovergang en risico

Lid 1.
Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering.
Lid 2.
Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, of daarvoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich het eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat het eigendom op de koper over indien en voorzover de koper uiteindelijk aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.
Lid 3.
Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de koper bevoegd de bezorging c.q. de aflevering van de goederen in gevolge artikel 4 lid 2 uit te stellen totdat de koper de zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
Lid 4.
Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van de verkoper en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in artikel 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

Artikel 7: Tijdstip van levering

Lid 1.
De verkoper zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn althans dit tijdstip c.q. einde van de leveringstermijn zo dicht mogelijk benaderen overeenkomstig het bepaalde in de order. Als de leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop de verkoper de order heeft bevestigd

Artikel 8: Overmacht

Lid 1.
De in artikel 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd per periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen jegens de koper te voldoen.
Lid 2.
Van overmacht aan de zijde van verkoper is sprake indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer-belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machineriën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.
Lid 3.
Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
Lid 4.
Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper. Indien de koper kan aantonen dat hij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Artikel 9: Garantie

Lid 1.
De verkoper stelt zich zowel tegenover de koper als tegenover de afnemers van de koper aansprakelijk voor schade aan en door de goederen optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit dat de koper of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij versterkte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.
Lid 2.
De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel daarvan. Eén en ander ter beoordeling van de verkoper.

Artikel 10: Prijs en betaling

Lid 1.
De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper binnen Nederland aangewezen.
Lid 2.
De koper is verplicht de koopprijs binnen 30 dagen netto te voldoen. Hij is niet bevoegd om deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
Lid 3.
Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de verkoper bevoegd om de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder-meer bestaande uit winstderving, transportkosten, kosten van het bedrukken danwel anderszins bewerken van de gekochte goederen en uit de kosten van de ingebrekestelling.
Lid 4.
Indien de verkoper bij de toerekenbare tekortkoming van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen minimaal 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,-.
Lid 5.
De koper, die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in artikel 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in 2 vermelde tijdstip.

Artikel 11: Ontbinding

Lid 1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 10 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de verkoper, een natuurlijke persoon, door de Rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
Lid 2.
Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 12: Verwerking persoonsgegevens

Lid 1.
Persoonsgegevens zullen op een behoorlijke, zorgvuldige en vertrouwelijke wijze worden verwerkt, met inachtneming van toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'). Daaronder is mede begrepen het meewerken aan de rechtmatige verzoeken van betrokkenen in de zin van de AVG.
Lid 2.
Tevens zullen persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen noch langer worden bewaard of verwerkt dan noodzakelijk.
Lid 3.
Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zullen worden getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd tegen vernietiging, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
Lid 4.
Indien van toepassing zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Erik Kuiper Relatiegeschenken meewerken aan het sluiten van een door Erik Kuiper Relatiegeschenken aan te leveren overeenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG (een bewerkers- c.q. verwerkersovereenkomst) voor de uitvoering van de verwerkingen van persoonsgegevens door Erik Kuiper Relatiegeschenken, voor zover een tussen partijen bestaande overeenkomst niet reeds als een dergelijke overeenkomst kwalificeert.
Lid 5.
Erik Kuiper Relatiegeschenken stelt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, althans zonder onredelijke vertraging, in kennis van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, een en ander voor zover het persoonsgegevens betreft die in het kader van een tussen partijen bestaande overeenkomst door Erik Kuiper Relatiegeschenken van Opdrachtgever zijn verkregen c.q. worden verwerkt en/of personen betreft op wie die overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Lid 1.
Op alle offertes en overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 14: Toepasselijkheid

Lid 1.
Deze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van de verkoper. Voorzover koper in zijn aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 15: Geschillen

Lid 1.
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van een overeenkomst danwel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enig andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking, zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend terzake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Almelo, zulks behoudens voorzover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
Lid 2.
Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaard.


 

Back to top