Garantie & Retourneren

Indien tijdig en correct is gereclameerd, en naar het redelijk oordeel van  genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal  de keuze hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal  tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden. 

Inspectie en reclame
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gegevens die aan ons zijn verstrekt en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst nauwkeurig te inspecteren.
Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabrikagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan  worden medegedeeld.

Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten, schriftelijk aan  worden gemeld. Het staat de opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat  daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico

Retournering en garantie

Artikelen die persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen bedrukt, gegraveerd danwel anders gepersonaliseerd naar de specifieke wensen van de opdrachtgever/consument, vallen buiten het herroepingsrecht daar er sprake is van maatwerk. Deze artikelen mogen niet zonder opgave van redenen worden geretourneerd aan . Er geldt geen bedenktijd: wanneer het orderproces na akkoord van de opdrachtgever/consument wordt gestart vervalt het herroepingsrecht. 
Voor artikelen die niet persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen op geen enkele wijze gepersonaliseerd, geldt de standaard bedenktijd van 14 kalenderdagen. Maak hiervoor gebruik van het herroepingsformulier. 
Wanneer producten kapot, niet-werkend danwel op andere wijze niet deugdelijk zijn, dient dit zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan  worden gemeld. 
Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van  genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal  de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal  terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal  tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
Het staat de opdrachtgever/consument niet vrij de producten die buiten het herroepingsrecht vallen te retourneren, voordat  daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Retourzendingen dienen te worden geaddresseerd aan ,  onder vermelding van uw naam en/of klantnummer, tenzij anders afgesproken. Wanneer er sprake is van een terugbetaling van  aan de opdrachtgever/consument zal hier uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending aan worden voldaan.

Back to top